سیاست حریم خصوصی

شرکت آروین صنعت پاشا ﺿﻤﻦ اﺣﺘﺮاﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ، ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ، اطﻼﻋﺎﺗﯽ را ﻣﺎﻧﻨﺪ آدرس، ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ و اﯾﻤﯿﻞ از ﮐﺎرﺑﺮان درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اﻣﻦ و ﻣﻄﻤﺌﻦ را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اراﺋﻪ دھﺪ.

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی آروین صنعت پاشا ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد، طﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ فقط ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻓﺎﮐﺘﻮر رﺳﻤﯽ و ﮔﻮاھﯽ ارزش اﻓﺰوده ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد، از اﯾﻦ رو در اختیار قرار دادن اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎم و ﮐﺪ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﮐﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪھﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻻزم اﺳﺖ.

آروین صنعت پاشا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻘﺪ و ﻧﻈﺮھﺎی ارﺳﺎﻟﯽ ﮐﺎرﺑﺮان را در راﺳﺘﺎی رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ وب ﺳﺎﯾﺖ وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﻨﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﻧﻈﺮ ﯾﺎ ﭘﯿﺎم ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ، ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ، آروین صنعت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از اطﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.

آروین صنعت ﺑﺮای ﺣﻔﺎظﺖ و ﻧﮕﮭﺪاری اطﻼﻋﺎت و ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ھﻤﻪ ﺗﻮان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺧﺮﯾﺪی اﻣﻦ، راﺣﺖ و ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ را ﺑﺮای ھﻤﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﺮاھﻢ آورد.

ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس: 09124101267-77299534 – 021

دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی و ﻣﺮﮐﺰ اﻣﻮر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن : تهران – تهرانپارس